GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

LXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna, odbędzie się

LXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr LX/23 z LX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2023 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr LXI/23 z LXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 kwietnia 2023 r.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marcinowice za 2022 rok i debata nad Raportem (Raport znajduje się na stronie: bip.marcinowice.pl, link Prawo lokalne)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marcinowice wotum zaufania
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LX/362/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LX/363/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mickiewicza w Marcinowicach
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXXI/187/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wirki
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 17. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 18. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 8:30

 

Miejsce obrad Komisji: sala wielofunkcyjna Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 29 maja 2023 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź