GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

LVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna, odbędzie się

LVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr LVII/22 z LVII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marcinowice na 2023 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Marcinowice na 2023 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Marcinowice na 2023 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marcinowice na 2023 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marcinowice na 2023 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr LVII/328/22 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  na rok 2023
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Marcinowice
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Marcinowice zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mickiewicza w Marcinowicach
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Marcinowice do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/159/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 23. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 24. Interpelacje i zapytania radnych
 25. Wolne wnioski i oświadczenia
 26. Informacje dla radnych, sprawy bieżące: sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Marcinowice za 2022 rok.
 27. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 8:30 w sali wielofunkcyjnej Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 31 stycznia 2023 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź