GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

L SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  23 czerwca 2022 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

L SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XLVIII/22 z XLVIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 kwietnia 2022 r.
 6.  Przyjęcie protokołu nr XLIX/22 z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 06 maja 2022 r.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marcinowice za 2021 rok i debata nad Raportem (Raport znajduje się na stronie: bip.marcinowice.pl, link Prawo lokalne)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marcinowice wotum zaufania
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Marcinowice za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Mysłakowie
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 17. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 8:00

Miejsce obrad: sala wielofunkcyjna Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 23 czerwca 2022 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź