GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

INFORMACJA O WYBORACH DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

Wójt Gminy Marcinowice  informuje, zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r.  na dzień 28 lipca 2019 r. zostały zarządzone wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Do pobrania:

Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do zgromadzeń izb rolniczych

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach są  podatnicy podatku rolnego od gruntów gospodarstwa rolnego tj. gruntów o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.
Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony w Urzędzie Gminy Marcinowice, pok. nr 11, od dnia 10.06.2019 r.

Kandydaci na członków rad powiatowych izby rolniczych mogą zgłaszać swoje kandydatury  w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice, pok. nr 11 w terminie do dnia 05.07.2019 r.
Dokumenty do pobrania dla kandydatów na członków rad powiatowych izb rolniczych :

– lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

Osoby chcące wejść w skład okręgowej komisji wyborczej prosimy o zgłaszanie się w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice w terminie do dnia 20 maja 2019 r.
Przypominamy, że do obowiązków członków rad powiatowych izb rolniczych należy m.in. udział w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, wywołanych działaniem niekorzystnych skutków atmosferycznych, występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź