GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Informacja dot. braku uwag do złożonej oferty NGO

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że nie wpłynęły żadne uwagi do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przez Spółdzielnię Socjalną MITOS z siedzibą Al. Niepodległości 4, 58-100 Świdnica. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej – udzielenia wsparcia materialnego w postaci całorocznej odzieży, obuwia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności dzieciom i młodzieży z rodzin biednych. W związku z brakiem uwag do oferty ze Spółdzielnią Socjalną MITOS zostanie zawarta umowa na wsparcie ww. zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na bip.marcinowice.pl

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź