GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Harmonogram rekrutacji do przedszkola oraz I klas szkół podstawowych

Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do publicznego przedszkola,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz do I klas szkół podstawowych
na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Marcinowice

 

Informacje w zakresie organizacji rekrutacji w tym: terminów rekrutacji, wzorów wniosków, wzorów zgłoszeń, można uzyskać w: Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach, Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach

W oparciu o ustawę  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910
z późn.zm.) oraz na podstawie zarządzenia Nr 5/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 stycznia 2021 r. ustalono, jak poniżej:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2021/2022:

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca)
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego  przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01 – 18 lutego 2021 r. (godz. 14:30) 22 – 26 marca 2021 r. (do godz. 14:30)
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe 19 – 23 lutego 2021 r. 29 – 31 marca 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 marca 2021 r. (godz. 9:00) 16 kwietnia 2021 r. (godz. 9:00)
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia 15 – 17 marca 2021r. (do godz. 14:30) 19 – 21 kwietnia 2021r. (do godz. 14:30)
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 marca 2021 r. (godz. 14:00) 23 kwietnia 2021 r. (godz.9:00)

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2021/2022:

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca)
1. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy I w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01 – 18 lutego 2021 r. (godz. 14:30) 22 – 26 marca 2021 r. (do godz. 14:30)
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do klasy I w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe 19 – 23 lutego 2021 r. 29 – 31 marca 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 marca 2021 r. (godz. 9:00) 16 kwietnia 2021 r. (godz. 9:00)
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia 15 – 17 marca 2021 r. (do godz. 14:30) 19 – 21 kwietnia 2021 r. (do godz. 14:30)
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 marca 2021 r. (godz. 14:00) 23 kwietnia 2021 r.  (godz.9:00)

 

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny

wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat

wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego

w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat

w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku

dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego – obowiązek ten, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat

dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego (prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego dziecko uzyskuje z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata)

jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowe wójta

w tym przypadku wójt jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko

obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia

postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu

do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Marcinowice

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Marcinowice, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

w/w kryteria mają jednakową wartość

 

(zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

– wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r.:

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Marcinowice, liczbę punktów przyznaną  danemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium:

 • rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się/uczy się (studiują/studiuje) w systemie dziennym – 10 punktów,
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej – 8 punktów,
 • dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (minimum 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców/opiekunów pranych lub rodzica/opiekuna prawnego   – 6 punktów,
 • w obwodzie zamieszkują krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego/opiekuna prawnego w sprawowaniu opieki nad kandydatem – 4 punkty;

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami,

w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, w uchwale, o której mowa powyżej:

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice, liczbę punktów przyznaną  danemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium:

 • miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły – 10 punktów,
 • kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej samej szkole – 8 punktów,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 6 punktów,
 • w obwodzie zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w sprawowaniu opieki nad kandydatem – 4 punkty

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Marcinowice mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły, rodzic składa do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły, a w przypadku oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej do dyrektora publicznej szkoły podstawowej

do wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tj. odpowiednio:

 

 1. a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn.zm.),
 3. c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821),

 

 1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez Radę Gminy Marcinowice w uchwale nr XL/252/18 z dnia 16 stycznia 2018r.:

– w przypadku kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej:

 1. a) oświadczenie rodzica, że rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się/uczy się (studiują/studiuje) w systemie dziennym,
 2. b) oświadczenie rodzica, że dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (minimum 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców/opiekunów pranych lub rodzica/opiekuna prawnego,
 3. c) oświadczenie rodzica, że w obwodzie zamieszkują krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego/opiekuna prawnego w sprawowaniu opieki nad kandydatem

– w przypadku kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do I klas publicznych szkół podstawowych:

 1. a) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły,
 2. b) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że w obwodzie zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w sprawowaniu opieki nad kandydatem,

dokumenty składane jako załączniki do wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej składane są  w postaci (do wyboru):

1) oryginału;

2) notarialnie poświadczonej kopii;

3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 KPA;

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

oświadczenia rodzica, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rodzic składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

– żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

– zwrócić się do wójta gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach

wójt, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez rodziców kandydata:

– korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

– może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

– może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

o wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, publicznej szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożono stosowne dokumenty

komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły

uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata

uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające

postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne

Zgodnie z Uchwałą Nr L/301/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 18.10.2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Marcinowice realizowane są w:

 1. Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach
 2. oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Marcinowicach
 3. oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach.

Przypomina się jednocześnie, że:

– do obwodu Szkoły Podstawowej w Marcinowicach należą następujące miejscowości: Gruszów, Kątki, Klecin, Krasków, Marcinowice, Mysłaków, Sady, Stefanowice, Śmiałowice, Tąpadła, Wirki, Wiry, Zebrzydów;

– do obwodu Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach należą następujące miejscowości: Biała, Chwałków, Gola Świdnicka, Strzelce, Szczepanów, Tworzyjanów.

Zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice nr 5/21 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym…

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź