GminaMarcinowice

Home / Klauzula informacyjna
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Marcinowice ul. Juliana Tuwima 2, tel.: 74 85 85 226, mail: gmina@marcinowice.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań gminy.
  3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych korzystających z usług gminy.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  5. Źródłem danych osobowych jest klient urzędu oraz systemy państwowe do których przetwarzania urząd jest uprawniony.
  6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usług gminy.
  7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z wyjątkami opisanymi w rozporządzeniu.
  8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  9. Urząd Gminy Marcinowice nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź