wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka

LI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 16 listopada 2018 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

LI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu nr L/18 z L sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 października 2018r.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r

11.  Wolne wnioski i oświadczenia.

12.  Informacje dla radnych, sprawy bieżące.

13.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/    Bożena Lema


WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice