piątek, 26 kwietnia 2019r.
   
Czcionka

XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 21 sierpnia 2018 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu nr XLVI/18 z XLVI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 czerwca 2018r.
  6. Przyjęcie protokołu nr XLVII/18 z XLVII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 lipca 2018r.
  7. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Marcinowice dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Marcinowice.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marcinowice

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r

14.  Wolne wnioski i oświadczenia.

15.  Informacje dla radnych, sprawy bieżące.

16.  Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice