niedziela, 21 kwietnia 2019r.
   
Czcionka

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Marcinowice

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 26 czerwca 2018 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XLVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :


 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu nr XLV/18 z XLV sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 maja 2018r.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2017r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r

13.  Wolne wnioski i oświadczenia.

14.  Informacje dla radnych, sprawy bieżące.

15.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice