piątek, 18 stycznia 2019r.
   
Czcionka

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”

FORMULARZ OFERTY
na roboty budowlane polegające na:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Marcinowice:

1) Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest – ok. 11,192 Mg. Demontaż, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

2) Usuwanie odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach – ok. 71,060 Mg, transport, deponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

Ilość odpadów w pkt. 1 i 2 może ulec zmianie gdyż  zakres robót został dokonany na podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkowy.

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy nieruchomości, tj :

- nieruchomości z których będzie dokonywany odbiór wyrobów zawierających azbest

- nieruchomości z których będzie dokonywany demontaż wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających  azbest z  właścicielem nieruchomości u którego mają być wykonywane prace.

Informacje o ustalonym terminie wykonawca przekaże zamawiającemu w formie harmonogramu.

Po każdym dokonanym demontażu lub/i odbiorze azbestu wraz  z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty dokumentujące przekazanie odpadów na składowisko (KPO), potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem azbestu  zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z wyrobów zawierających azbest.

Załączniki:

Formularz Oferty

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice