piątek, 18 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Badania GUS

Badanie  GUS,

Spójności Społecznej

od 5 lutego do 30 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 5 lutego do 30 maja 2018 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny prowadzi już trzecią edycję badania reprezentacyjnego, dotyczącego spójności społecznej.

Badanie polega na  zebraniu informacji przez ankietera w czasie rozmowy z respondentem, w wylosowanym mieszkaniu.

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie wszechstronnych ocen jakości życia, uwzględniającej zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne i ocenianej przez pryzmat wskaźników obiektywnych, jak również ocen subiektywnych Polaków.

Informacje zebrane podczas wywiadów pozwolą ocenić nie tylko obecną kondycję polskiego społeczeństwa, ale także zmiany, jakie zaszły w jakości życia mieszkańców Polski w ostatnich latach. Statystyczny pomiar jakości życia obejmuje nie tylko całokształt obiektywnych warunków, w jakich człowiek żyje, ale także odczuwalną przez poszczególne osoby subiektywną jakość życia, określaną jako dobrobyt subiektywny.

Wnioski płynące z tego typu badań mają duże znaczenie dla rozwiązywania najpilniejszych problemów społecznych, na szczeblu krajowym i regionalnym, są wykorzystywane do podejmowania decyzji z zakresu polityki społecznej, mających istotne znaczenie w poprawianiu sytuacji ekonomicznej polskich rodzin.

Analizy ogólnopolskich wyników ostatniej edycji badania zawierają m.in. publikacje Jakość życia w Polsce w 2015 r. oraz Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS: stat.gov.pl

Wszyscy ankieterzy posiadają legitymacje wydane przez właściwy urząd statystyczny.

Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej
tel. 22 279 99 99 lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu tel. 71 3716 333, 71 3716 389.

Zbierane i gromadzone przez statystykę publiczną dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, z późn.zm.).

 

Porozmawiaj z ankieterem
– miej wpływ na wyniki badań ankietowych!

Do pobrania:

1.Plakat.

2.Ulotka.

3.Folder badanie spójności społecznej.

4. Folder badanie aktywności ekonomicznej ludności.

 

Badanie  GUS,

budżetów gospodarstw domowych,

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie reprezentacyjne, dotyczące budżetów gospodarstw domowych.

Badanie polega na  zebraniu informacji przez ankietera w czasie rozmowy z respondentem, w wylosowanym mieszkaniu. Jest jednak także możliwość składania informacji przez Internet. Dodatkowo członkowie gospodarstw wylosowanych do badania, rejestrują swoje dochody i wydatki przez jeden miesiąc w  roku.

Celem badania jest zebranie danych o poziomie i strukturze dochodów i wydatków, wielkości spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, jak np. lodówka, odbiornik telewizyjny, samochód osobowy, komputer, telefon komórkowy itp. Badanie dostarcza kompleksowej wiedzy o warunkach mieszkaniowych polskich rodzin, dochodach gospodarstw domowych, stopniu zagrożenia ubóstwem.

Zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby analiz i opracowań statystycznych oraz m.in. do podejmowania decyzji z zakresu polityki społecznej, mających istotne znaczenie w poprawianiu sytuacji ekonomicznej rodzin.

Odpowiedzi respondentów umożliwiają m.in.:

  • obliczanie wskaźnika inflacji/deflacji,
  • badanie poziomu ubóstwa,
  • ustalenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń społecznych,
  • obliczanie minimalnego wynagrodzenia,
  • ustalanie wysokości zasiłków społecznych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS: stat.gov.pl

Wzory formularzy statystycznych:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/harmonogram.htm

Wszyscy ankieterzy posiadają legitymacje wydane przez właściwy urząd statystyczny.

Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej
tel. 22 279 99 99 lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu tel. 71 3716 333, 71 3716 389.

 

Zbierane i gromadzone przez statystykę publiczną dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, z późn.zm.).

 

Udział w badaniu jest wyjątkową okazją

do analizy ile i na co wydajemy

Porozmawiaj z ankieterem
– miej wpływ na wyniki badań ankietowych!

 


WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice