poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
   
Czcionka

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu  21 marca 2018 r.  o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XLIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr XLI/18 z XLI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2018r.
6. Przyjęcie protokołu nr XLII/18 z XLII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 lutego 2018r.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Marcinowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marcinowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marcinowice w 2018 roku
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r
13. Sprawozdanie Wójta z realizacji „Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  za rok 2017”
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

 

Załączniki do pobrania:

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY MARCINOWICE NA LATA 2017-2020
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024

WYSZUKIWARKA

Banery




STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice