poniedziałek, 21 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Zasady Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że zasady przyjmowania dzieci do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w o oparciu o zapisy  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.)

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola DOSTĘPNY jest w artykule "PODSTAWOWE INFORMACJE o Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach" POD LINKIEM:
http://marcinowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1762:podstawowe-informacje-o-publicznym-przedszkolu-w-marcinowicach&catid=67:2018

oraz w niniejszym artykule dot. Zasad Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach na rok szkolny 2018/2019

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2018/2019.

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego  przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12 lutego - 14 marca 2018r. (godz. 14:30)

23-27 kwietnia 2018r. (do godz. 14:30)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

15-20 marca 2018r.

28 kwietnia - 04 maja 2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06 kwietnia 2018r. (godz. 9:00)

21 maja 2018r. (godz. 9:00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia

09 - 16 kwietnia 2018r. (do godz. 14:30)

23 – 28 maja 2018r. (do godz. 14:30)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 kwietnia 2018r. (godz. 9:00)

30 maja 2018r. (godz.9:00)

 

Zapisy rozdziału 2 ustawy Prawo oświatowe

 

wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat

wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego

w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (w przypadku w/w dziecka obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego)

w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku

dziecko w wieku 6 lat (urodzone w 2012 roku) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego – obowiązek ten, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat

dzieci w wieku 3 lat (urodzone w 2015 roku), 4 lat (urodzone w 2014 roku), 5 lat (urodzone w 2013 roku) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego – prawo to dziecko uzyskuje z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata

w sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku, wójt gminy, wskaże rodzicom inny oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko

 

Informacje ogólne

 

Nowo tworzone Publiczne Przedszkole w Marcinowicach dysponuje 75 miejscami - dla 3 grup po 25 dzieci.

Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Marcinowice.

Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które w roku 2018 kończy:

1)      3 lata   (urodzone w roku 2015)

2)      4 lata     (urodzone w roku 2014)

3)      5 lat      (urodzone w roku 2013).

Rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Nie wyklucza się także przyjęcia do przedszkola dziecka, które w 2018 roku kończy 6 lat (dziecko urodzone w roku 2012 – obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym).

Jednakże ze względu na to, że przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice funkcjonują oddziały przedszkolne, zakłada się, że dzieci 6 letnie realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Marcinowicach i Strzelcach - dotyczy to również dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Marcinowice, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

- wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

- samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Za każde z w/w kryteriów można uzyskać 10 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r.:

1)      rodzice/opiekunowie prawni  lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się/uczy się (studiują/studiuje) w systemie dziennym – 10 punktów

2)      rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej – 8 punktów

3)      dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (minimum 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym  rodziców/opiekunów pranych lub rodzica/opiekuna prawnego   - 6 punktów

4)      w obwodzie zamieszkują krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego/opiekuna prawnego w sprawowaniu opieki nad kandydatem – 4 punkty.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Marcinowice mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje ono jeszcze wolnymi miejscami.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci przyjętych w rekrutacji.

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne poprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach i wskazana przez Wójta Gminy Marcinowice jako komisja właściwa do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 prowadzone jest na wniosek rodzica dziecka.

Rodzic wypełnia wniosek odręcznie i po podpisaniu składa w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, Strzelce 2, sekretariat I piętro, pok. nr 14.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu (od dnia 12 lutego 2018r. od godz. 8:00 do dnia 14 marca 2018r. do godz. 14:30), jednak  data i godzina złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 

Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach dostępny jest w:

Urzędzie Gminy Marcinowice, I piętro - pok. nr 26 i pok. nr 22 (sekretariat),

Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, sekretariat, pok. nr 14, I piętro

na stronie internetowej gminy www.marcinowice.pl

 

Do wniosku o przyjęcie do przedszkola należy dołączyć:

1.  dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tj. odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

2.dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez Radę Gminy Marcinowice w uchwale nr XL/252/18 z dnia 16 stycznia 2018r. tj odpowiednio:

a) oświadczenie rodzica, że rodzice/opiekunowie prawni  lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się/uczy się (studiują/studiuje) w systemie dziennym,

b) oświadczenie rodzica, że dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (minimum 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym  rodziców/opiekunów pranych lub rodzica/opiekuna prawnego,

c) oświadczenie rodzica, że w obwodzie zamieszkują krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego/opiekuna prawnego w sprawowaniu opieki nad kandydatem.

Dokumenty składane jako załączniki do wniosku o przyjęcie do przedszkola składane są  w postaci (do wyboru):

1) oryginału;

2) notarialnie poświadczonej kopii;

3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 KPA;

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia rodzica, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rodzic składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Przy składaniu wniosku o przyjęcie do przedszkola niezbędny jest również dowód osobisty rodzica (do wglądu) i dokument zawierający nr PESEL dziecka (do wglądu).

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach rozpatruje komisja rekrutacyjna.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do wójta gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.

Wójt, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).

O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy  podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w terminach określonych w harmonogramie.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane oraz złożono stosowne dokumenty.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy  podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w terminach określonych w harmonogramie.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem),

- wnieść do dyrektora szkoły, w której została powołana komisja rekrutacyjna, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni, od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych podczas rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, wójt gminy, wskaże rodzicom inny oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

W przypadku gdy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola rodzic zobowiązany będzie do podpisania umowy o świadczenie usług. Umowa obowiązywać będzie przez cały rok szkolny. Umowę rodzic podpisuje z dyrektorem przedszkola.

Ze względu na fakt utworzenia Publicznego Przedszkola w Marcinowicach z dniem 01 maja 2018r., a przedszkole jest placówką nieferyjną, tzn. funkcjonuje przez cały rok szkolny (oprócz ustalonych przerw), rozważa się możliwość rozpoczęcia zajęć dla dzieci przyjętych do przedszkola w terminie wcześniejszym niż 01 września 2018r.

Wcześniejsze rozpoczęcie zajęć uzależnione będzie od liczby zadeklarowanych dzieci oraz kwestii organizacyjno-administracyjnych.

 

1. Uchwała Nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r. określa kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice

2. Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 stycznia 2018r. określa harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2018/2019

3.Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach na rok szkolny 2018/2019 wraz z załacznikami

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice