piątek, 25 maja 2018r.
   
Czcionka

XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 23 czerwca 2017 r.  o godz. 11:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu nr XXX/17 z XXX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 marca 2017r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XXXI/17 z XXXI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 kwietnia2017r.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy zz 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Marcinowice” Pani Marii Dolinnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Marcinowice Pani Herminie Tyndzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Marcinowice w sprawie przystąpienia Gminy Marcinowice do Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – Lokalna Grupa Działania”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego,  w szkołach prowadzonych przez Gminę Marcinowice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej w obrębie wsi Marcinowice.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia.
 22. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice