niedziela, 21 kwietnia 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Spotkanie gimnazjalistów z Panią Poseł

Do niecodziennego spotkania doszło 9 lutego br. w Zespole Szkół w Marcinowicach. Na zaproszenie Wójta Gminy Jerzego Guzika przybyła Pani Poseł RP Anna Zalewska. W spotkaniu uczestniczył Wójt Jerzy Guzik i Radni Gminy Marcinowice oraz młodzież wspólnie z gronem pedagogicznym. Pomysł na spotkanie z Panią Poseł, zrodził się po uczestnictwie gimnazjalistów 21 stycznia br. w sesji Rady Gminy Marcinowice. Widząc zainteresowanie młodzieży Wójta Gminy Marcinowice obiecał wówczas, że zorganizuje spotkanie z parlamentarzystką. Pani Poseł Anna Zalewska przyjęła zaproszenie i przyjechała na zorganizowane spotkanie. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i wykazali się dużą wiedzą na temat życia politycznego. Pani Poseł opowiedziała o początkach swojej kariery i swojej obecnej pracy oraz sprawach jakimi się zajmuje.

Więcej: Spotkanie gimnazjalistów z Panią Poseł

 

Mobilny Punkt Informacyjny

Urząd Gminy Marcinowice oraz PIFE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Marcinowice do udziału w bezpłatnych konsultacjach indywidualnych w tzw. Mobilnych Punktach Informacyjnych, które odbędą się w dniu 24.02.2011rSpotkanie z konsultantem PIFE ma pomóc osobom, które zamierzają ubiegać się o dotację unijną, bądź chcą dowiedzieć się więcej o Funduszach Europejskich. Otrzymacie Państwo informacje, które pomogą w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu. Konsultant przedstawi podstawowe kryteria oraz wskaże instytucję, która odpowiada za przyjmowanie wniosków.W celu sprawnej organizacji konsultacji prosimy o przesyłanie Państwa zgłoszeń oraz pytań do konsultantów PIFE wraz z określeniem zakresu swoich potrzeb związanych z informacją o Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013 na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr tel. 74/850-34-95
Miejsce i termin spotkania: 24.02.2011r. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, pok. Nr 14

 

Powołanie Zastępcy Wójta Gminy

W dniu 5 stycznia br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik powołał Panią Ewę Fiedler-Łeńską na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Marcinowice. Pani Ewa Fiedler-Łeńska w Urzędzie Gminy pracuje od 2006 roku. Wcześniej zajmowała stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej. Stanowisko Zastępcy Wójta będzie sprawowała w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

 

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2011


Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2011 i dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń.
Urząd Gminy Marcinowice przypomina przedsiębiorcom o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2010 oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. - w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity: Dz.U. nr 70 z 2007, poz.473 z późn. zm.).
Nie złożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Załączniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

W roku 2010 Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach przystąpiła do programu Fundacji Orange Akademia Orange dla Bibliotek Program ma na celu edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filii a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Uzyskana dotacja w wysokości 1158,54zł została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.
Czytelników i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w następujących placówkach biblioteki:
Gminna Biblioteka Publiczna
Wiry 10a
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
Szczepanów 9a

 

Srebrny medal dla Państwa Kuliczkowskich

Miłym akcentem rozpoczęła się w dniu 30 grudnia ostatnia sesja Rady Gminy Marcinowice w 2010 r. Państwo Maria i Adam Kuliczkowscy z Wir zostali odznaczeni srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju. Odznaczenie zostało nadane przez Ministra Obrony Narodowej w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, których troje dzieci Arkadiusz, Daniel, Paweł pełniło nienagannie służbę wojskową. Medal wręczył Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Major Andrzej Smolarek oraz Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik. Państwo Kuliczkowscy są jedną z niewielu par małżeńskich w powiecie świdnickim, które otrzymały takie odznaczenie.

Więcej: Srebrny medal dla Państwa Kuliczkowskich

 

Ślubowanie Wójta Gminy Marcinowice

Uroczyste ślubowanie złożone przez Wójta Gminy Marcinowice – Jerzego Guzika było głównym punktem porządku obrad piątkowej II sesji Rady Gminy Marcinowice. Na sesji ślubowanie złożyła również radna Pani Bożena Lema. W dalszej części radni ustalili składy osobowe stałych komisji Rady Gminy i podjęli uchwały o wyborze przewodniczących tych komisji. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została radna Halina Kucharczyk, Przewodniczącym Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju Gminy, Budżetu i Finansów radny Janusz Gąsior, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Andrzej Matusiewicz, Przewodniczącym Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej radna Bożena Lema.Zgodnie z ustawowymi kompetencjami Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marcinowice oraz w sprawie ustalenia przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Marcinowice. W porządku sesji znalazły się również uchwały w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Marcinowice oraz sołtysom wsi Gminy Marcinowice oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/224/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Marcinowice. Spotkanie zakończyło się miłym świątecznym akcentem - wspólnym łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń świątecznych.

Więcej: Ślubowanie Wójta Gminy Marcinowice

 

Środki unijne dla szkół

W kontekście wdrożenia nowej podstawy kształcenia ogólnego, Gmina Marcinowice przystąpiła do projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 9.1.2). Gmina wystąpiła o środki unijne w wysokości 77 746,73 zł dla szkół podstawowych w Strzelcach i Marcinowicach, których jest organem prowadzącym. Projekt ma na celu realizację programy indywidualnego nauczania uczniów najmłodszych klas i przewiduje realizację programu zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy. Zakres tematyczny został ustalony w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów danej szkoły. W ramach projektu zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne na poszczególne zajęcia dodatkowe, zgodnie z potrzebami uczniów. Dodatkowe zajęcia, szkoły będą mogły organizować dla dzieci, które m.in. mają trudności w nauce czytania i pisania, matematyki, czy wady postawy i wymowy. Wniosek aplikacyjny został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i został zweryfikowany pozytywnie w ocenie formalnej wniosku, tym samym zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wyniki dotyczące przyznania dotacji będą znane pod koniec bieżącego roku. Na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i omówienia realizacji programu pracownicy Urzędu Gminy Honorata Błońska i Dagmara Gorlowska konsultowały projekt i przygotowały spotkanie z przedstawicielami szkół podstawowych. Trzymamy kciuki za pozytywną ocenę wniosku i przyznanie dofinansowania, dzięki, któremu szkoły będą mogły prowadzić zarówno program zajęć specjalistycznych, jak i rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych.

 

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MARCINOWICE – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Marcinowice, który odbędzie się w okresie
od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.,
Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Marcinowice.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

 

I sesja Rady Gminy Marcinowice kadencji 2010-2014

Pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Marcinowice kadencji 2010-2014 odbyła się 2 grudnia br. Pierwszą sesję VI kadencji otworzył radny senior Pan Janusz Gąsior. Radni otrzymali zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Tekst ślubowania odczytał najmłodszy wiekiem radny Pan Kamil Waśniewski.. Podczas sesji radni wybrali ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Przewodniczącym został Pan Zdzisław Grabowski, a jego zastępcami Pan Teodor Miś oraz Pani Iwona Sawicka. Na najbliższa czteroletnią kadencję mieszkańcy Gminy Marcinowice wybrali 15 radnych. Skład Rady Gminy Marcinowice przedstawia się następująco: Zbigniew Dżugaj, Rafał Gawlik, Zdzisław Grabowski, Janusz Gąsior, Joanna Horodyska, Halina Kucharczyk, Bożena Lema, Danuta Maślany, Andrzej Matusiewicz, Teodor Miś, Adam Poniatowski, Iwona Sawicka, Ryszard Spyrka, Mirosław Szpara, Kamil Waśniewski.W tegorocznych wyborach samorządowych w Gminie Marcinowice frekwencja wyborcza wyniosła 54,27%. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 5 158 wyborców. Oddano 2 759 ważnych głosów . Na stanowisko Wójta Gminy Marcinowice ponownie został wybrany obecnie urzędujący Wójta Jerzy Guzik otrzymując 1420 głosów tj. 51,47 %.

Więcej: I sesja Rady Gminy Marcinowice kadencji 2010-2014

 

Strona 141 z 157

WYSZUKIWARKA

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Wybory do Europarlamentu

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice