piątek, 22 lutego 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

W roku 2010 Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach przystąpiła do programu Fundacji Orange Akademia Orange dla Bibliotek Program ma na celu edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filii a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Uzyskana dotacja w wysokości 1158,54zł została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.
Czytelników i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w następujących placówkach biblioteki:
Gminna Biblioteka Publiczna
Wiry 10a
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
Szczepanów 9a

 

Srebrny medal dla Państwa Kuliczkowskich

Miłym akcentem rozpoczęła się w dniu 30 grudnia ostatnia sesja Rady Gminy Marcinowice w 2010 r. Państwo Maria i Adam Kuliczkowscy z Wir zostali odznaczeni srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju. Odznaczenie zostało nadane przez Ministra Obrony Narodowej w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, których troje dzieci Arkadiusz, Daniel, Paweł pełniło nienagannie służbę wojskową. Medal wręczył Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Major Andrzej Smolarek oraz Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik. Państwo Kuliczkowscy są jedną z niewielu par małżeńskich w powiecie świdnickim, które otrzymały takie odznaczenie.

Więcej: Srebrny medal dla Państwa Kuliczkowskich

 

Ślubowanie Wójta Gminy Marcinowice

Uroczyste ślubowanie złożone przez Wójta Gminy Marcinowice – Jerzego Guzika było głównym punktem porządku obrad piątkowej II sesji Rady Gminy Marcinowice. Na sesji ślubowanie złożyła również radna Pani Bożena Lema. W dalszej części radni ustalili składy osobowe stałych komisji Rady Gminy i podjęli uchwały o wyborze przewodniczących tych komisji. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została radna Halina Kucharczyk, Przewodniczącym Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju Gminy, Budżetu i Finansów radny Janusz Gąsior, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Andrzej Matusiewicz, Przewodniczącym Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej radna Bożena Lema.Zgodnie z ustawowymi kompetencjami Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marcinowice oraz w sprawie ustalenia przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Marcinowice. W porządku sesji znalazły się również uchwały w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Marcinowice oraz sołtysom wsi Gminy Marcinowice oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/224/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Marcinowice. Spotkanie zakończyło się miłym świątecznym akcentem - wspólnym łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń świątecznych.

Więcej: Ślubowanie Wójta Gminy Marcinowice

 

Środki unijne dla szkół

W kontekście wdrożenia nowej podstawy kształcenia ogólnego, Gmina Marcinowice przystąpiła do projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 9.1.2). Gmina wystąpiła o środki unijne w wysokości 77 746,73 zł dla szkół podstawowych w Strzelcach i Marcinowicach, których jest organem prowadzącym. Projekt ma na celu realizację programy indywidualnego nauczania uczniów najmłodszych klas i przewiduje realizację programu zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy. Zakres tematyczny został ustalony w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów danej szkoły. W ramach projektu zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne na poszczególne zajęcia dodatkowe, zgodnie z potrzebami uczniów. Dodatkowe zajęcia, szkoły będą mogły organizować dla dzieci, które m.in. mają trudności w nauce czytania i pisania, matematyki, czy wady postawy i wymowy. Wniosek aplikacyjny został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i został zweryfikowany pozytywnie w ocenie formalnej wniosku, tym samym zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wyniki dotyczące przyznania dotacji będą znane pod koniec bieżącego roku. Na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i omówienia realizacji programu pracownicy Urzędu Gminy Honorata Błońska i Dagmara Gorlowska konsultowały projekt i przygotowały spotkanie z przedstawicielami szkół podstawowych. Trzymamy kciuki za pozytywną ocenę wniosku i przyznanie dofinansowania, dzięki, któremu szkoły będą mogły prowadzić zarówno program zajęć specjalistycznych, jak i rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych.

 

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MARCINOWICE – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Marcinowice, który odbędzie się w okresie
od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.,
Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Marcinowice.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

 

I sesja Rady Gminy Marcinowice kadencji 2010-2014

Pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Marcinowice kadencji 2010-2014 odbyła się 2 grudnia br. Pierwszą sesję VI kadencji otworzył radny senior Pan Janusz Gąsior. Radni otrzymali zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Tekst ślubowania odczytał najmłodszy wiekiem radny Pan Kamil Waśniewski.. Podczas sesji radni wybrali ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Przewodniczącym został Pan Zdzisław Grabowski, a jego zastępcami Pan Teodor Miś oraz Pani Iwona Sawicka. Na najbliższa czteroletnią kadencję mieszkańcy Gminy Marcinowice wybrali 15 radnych. Skład Rady Gminy Marcinowice przedstawia się następująco: Zbigniew Dżugaj, Rafał Gawlik, Zdzisław Grabowski, Janusz Gąsior, Joanna Horodyska, Halina Kucharczyk, Bożena Lema, Danuta Maślany, Andrzej Matusiewicz, Teodor Miś, Adam Poniatowski, Iwona Sawicka, Ryszard Spyrka, Mirosław Szpara, Kamil Waśniewski.W tegorocznych wyborach samorządowych w Gminie Marcinowice frekwencja wyborcza wyniosła 54,27%. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 5 158 wyborców. Oddano 2 759 ważnych głosów . Na stanowisko Wójta Gminy Marcinowice ponownie został wybrany obecnie urzędujący Wójta Jerzy Guzik otrzymując 1420 głosów tj. 51,47 %.

Więcej: I sesja Rady Gminy Marcinowice kadencji 2010-2014

 

To już druga rocznica Stowarzyszenia ''Jasny Horyzont''

27 listopada 2010r. Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” w Marcinowicach świętowało swoją drugą rocznicę powstania. Na uroczystość połączoną z obchodami tradycyjnych Andrzejek, przybyło 70 osób. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Pan Jerzy Guzik, Ksiądz Proboszcz z Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mysłakowie Tadeusz Karasiewicz, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach Elżbieta Gołębiowska oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich z Wałbrzycha, Świdnicy, Żarowa, Lubania, Chojnowa, Świebodzic, Złotoryi i Strzegomia.
W części oficjalnej Prezes Stowarzyszenia Zofia Hatala przywitała zaproszonych gości i podziękowała władzom samorządowym, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkom Stowarzyszenia i Klubu AA za współpracę. Były gratulacje, upominki i serdeczne uściski od gości spotkania. Podziękowano osobom, które obchodziły kolejne rocznice abstynencji. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa przy szalonych rytmach zespołu pod kierownictwem Krzysztofa. Było wspaniale: wesoło, rodzinnie i co najważniejsze: TRZEŹWO! Na suto zastawionych stołach próżno było szukać alkoholu w jakiejkolwiek postaci. Była loteria fantowa a także wybory królowej i króla zabawy.
Życzę Stowarzyszeniu Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” w Marcinowicach dalszych owocnych działań.

Elżbieta Gołębiowska

Więcej: To już druga rocznica Stowarzyszenia ''Jasny Horyzont''

 

Podziękowania

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marcinowice!
Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Marcinowice, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, a szczególnie tym, którzy okazali mi zaufanie i po raz kolejny powierzyli mi funkcję Wójta Gminy. Dziękuję również za oddanie głosów na kandydatów na radnych do Rady Gminy. Państwa poparcie dodaje mi sił do dalszego, skutecznego działania na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.

Z podziękowaniami
Jerzy Guzik

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice

Ostatnia w tej kadencji uroczysta XLVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice odbyła się 10 listopada br. W sesji uczestniczyło 13 radnych, którzy z rąk Wójta Gminy Marcinowice odebrali podziękowania za wspólna pracę i zaangażowanie w sprawy Gminy Marcinowice. Ostatnie uchwały jakie zostały podjęte na sesji kończącej minioną kadencję dotyczyły stawek podatków, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2011roku i utrzymano je w dotychczasowej wysokości. W sesji wzięli udział również sołtysi Gminy Marcinowice.

 

 

Więcej: XLVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice

 

Chłopcy z Gimnazjum w Marcinowicach ponownie odnieśli podwójny sukces

We wcześniejszych zawodach o mistrzostwo powiatu świdnickiego LZS w halowej piłce nożnej chłopców do lat 15, rozegranych w dniu 23.10.10r. w Marcinowicach, dwie drużyny szkolne z Gimnazjum Marcinowice, reprezentujące Gminę Marcinowice, odniosły podwójny sukces zdobywając mistrzostwo i vice-mistrzostwo powiatu. Obie drużyny awansowały do finałów strefowych, rozegranych w dniu 11.11.10r. w Czarnym Borze, reprezentując tam powiat świdnicki i ponownie odnosząc duży podwójny sukces.Drużyny: Gimnazjum Marcinowice I i Gimnazjum Marcinowice II, broniąc tytułu mistrza strefy wałbrzyskiej zdobyty rok temu, uzyskały w fazie grupowej pierwsze miejsca w swoich grupach i awansowały do finału „marzeń”, w którym tytuł mistrzowski strefy okazał się być wewnętrzną sprawą uczniów Gimnazjum z Marcinowic.

Więcej: Chłopcy z Gimnazjum w Marcinowicach ponownie odnieśli podwójny sukces

 

Strona 136 z 152

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice