czwartek, 13 grudnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Droga w Marcinowicach gotowa Zakończyła się budowa drogi transportu rolnego w Marcinowicach, na którą Gmina Marcinowice otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego we wrześniu tego roku.
Slubowania - I Sesja Rady Gminy Marcinowice Zaprzysiężenie nowych Radnych oraz Wójta Gminy Marcinowice  odbyło się w piątek 23 listopada 2018 r. podczas pierwszej Sesji Rady Gminy Marcinowice kadencji 2018-2023.
Uczniowie w SKSonTour w Oleśnicy W dniu 23 listopada 2018 r. uczniowie biorący udział w zajęciach sportowych w szkole w Strzelcach w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy  mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej imprezie – SKSonTour.
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Szanowni Państwo,
NEWS:

Rusza odbudowa kolejnych dróg w gminie Marcinowice

Już w tym tygodniu ruszyły pierwsze z 12 zaplanowanych inwestycji drogowych finansowanych z otrzymanej we wrześniu promesy na 1 mln. zł z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. W tym roku to już trzecia promesa jaką otrzymała Gmina Marcinowice oraz piąta w kadencji obecnego Wójta Gminy Jerzego Guzika. W tym roku łącznie zostanie wykonanych 22 inwestycje w infrastrukturze drogowej zniszczonej na skutek intensywnych opadów deszcze i powodzi. Już w poniedziałek 11 października br. zostały podpisane umowy z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej na wykonanie odbudowy dróg w Marcinowicach ( 310 tys. zł ), Strzelcach (94,5 tys. zł ), Wirkach (116 tys. zł), Chwałkowie ( 94 tys. zł ). Pozostałych 8 inwestycji będzie realizowanych w trybie bezprzetargowym. Wykonawcy już przystępują do prac, gdyż roboty muszą zostać zrealizowane i rozliczone do końca roku. W środę 6 października br. odbył się odbiór robót na drodze gminnej w Szczepanowie. Zakres prac obejmował odbudowę drogi polegającą na jej poszerzeniu, wykonaniu przepustów i wjazdów oraz na odmuleniu i odtworzeniu rowów i wyłożeniu ich płytami ażurowymi. Istniejącą podbudowę wyrównano kruszywem i położono nawierzchnię asfaltową. Droga została odbudowana na odcinku 650m. Wartość inwestycji to kwota ponad 190 tys. zł. Wykonawcą inwestycji był Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Dobiegają również końca prace na drodze gminnej w Wirkach, na ostatniej z 10 inwestycji realizowanych z promes otrzymanych w pierwszym półroczu tego roku. Koszt tej inwestycji to kwota ponad 190 tys. zł z czego 20 % środków pochodzi z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia prac to koniec października br. Realizacja inwestycji była znacznie utrudniona poprzez intensywne opady deszczu jakie miały miejsce w ubiegłym miesiącu. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i uda się zrealizować w najbliższych tygodniach kolejnych 12 inwestycji.

Więcej: Rusza odbudowa kolejnych dróg w gminie Marcinowice

 

Dzień Edukacji Narodowej w Zamku Książ

W Książu 13.10.2010 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz udekorowała medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżnionych nauczycieli oraz odbyło się wręczenie nagród Kuratora Oświaty. Uroczystość została uświetniona występem artystycznym uczniów klas I – III oraz dzieci przedszkolnych Szkoły Podstawowej ze Strzelc przygotowanym przez Panią Mirosławę Kozak i Ewę Krygier.

Dnia 14.10.2010 r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Dolnośląskim nauczycielom i osobom pracującym na rzecz oświaty zostały przyznane nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty, medale KEN oraz medale za Długoletnią Służbę. Osobą wyróżnioną była Dyrektor Szkoły im. K.K.Baczyńskiego w Strzelcach Pani Małgorzata Herda, która otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

 

Więcej: Dzień Edukacji Narodowej w Zamku Książ

 

Środki unijne na świetlicę w Mysłakowie

Kolejna świetlica w Gminie Marcinowice będzie „jak nowa”. Właśnie rozpoczął się kompleksowy remont wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Mysłakowie. Na realizacje zadania Gmina Marcinowice złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działanie Odnowa i rozwój wsi. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 700 tys. zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych projektu co stanowi ponad 460 tys. zł. Zakres prac będzie obejmował kapitalny remont wraz z przebudową budynku i zagospodarowaniem terenu. Prace remontowe obejmą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej podłogi w sali głównej, położenie glazury i terakoty w pozostałych pomieszczeniach, wymianę instalacji c.o., instalacji elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, przebudowę klatki schodowej, dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych, ocieplenie budynku i wymianę pokrycia dachowego, gdyż obecne wykonane jest z eternitu.. Ponadto zostanie wykonany remont ogrodzenia i wybudowany parking.

 

Więcej: Środki unijne na świetlicę w Mysłakowie

 

Plan odnowy miejscowości Marcinowice

We wtorek 28 września br. w Domu Strażaka w Marcinowicach odbyło się zebranie wiejskie, którego tematem był podział środków zagwarantowanych w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Marcinowice oraz przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Marcinowice. Dokument ten będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej 2879D i drodze krajowej nr 35, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa na wymienionych odcinkach dróg na terenie Marcinowic. Najważniejszą częścią Plan odnowy miejscowości Marcinowice jest harmonogram zadań jakie są przewidziane do realizacji w perspektywie 7 lat i dalszej. Znaczna część środków finansowych została zagwarantowana na poprawę bezpieczeństwa.

 

Nowy asfalt w Mysłakowie

W pierwszych dniach września odbył się odbiór drogi gminnej. Roboty zostały wykonane na długości ponad. 600 m, a ich koszt wynosił ponad 240 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, podbudowę z kruszywa łamanego i położenie nawierzchni asfaltowej. Inwestycja w 80% została sfinansowana ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na odbudowę lub remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi.

 

Więcej: Nowy asfalt w Mysłakowie

 

Wicemarszałek Sejmu RP i Wicewojewoda w Gmine Marcinowice

Do niecodziennego wydarzenia doszło 13 września br. w Zebrzydowie. Pani Ewa Kierzkowska Wicemarszałek Sejmu RP oraz Pani Ilona Antoniszyn- Klik Wicewojewoda Dolnośląski odwiedziły Gminę Marcinowice i spotkały się z kobietami z terenu gminy i sąsiednich gmin, przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji funkcjonujących na terenie Gminy Marcinowice, sołtysami oraz radnymi. Piękne powitanie przygotowały dzieci z Niepublicznej Szkoły w Zebrzydowie, natomiast Koło Gospodyń Wiejskich „Akacjowe Śpiewule” przygotowało i zaprezentowało program artystyczny.Hasłem przewodnim spotkania było „ Kobiety Dolnego Śląska”. Podczas dyskusji poruszone zostały również problemy rozwoju na obszarach wiejskich. W spotkaniu uczestniczył Prezes ZW PSL woj. dolnośląskiego Tadeusz Drab.

 

1 mln zł na usuwanie skutków powodzi dla Gminy Marcinowice

W poniedziałek 13 września br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik już po raz piąty odbierał promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. Jednak po raz pierwszy kwota pomocy wyniosła aż 1 mln zł. Łącznie do budżetu Gminy Marcinowice wpłynie ponad 2,5 mln zł. Do realizacji zostało wybranych 12 inwestycji. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie wytypowanych zadań. Środki finansowe muszą być wykorzystana do końca br. W chwili obecnej trwa realizacji inwestycji finansowanych ze środków, które Gmina Marcinowice otrzymał na podstawie promes z lutego i marca br.

 

Więcej: 1 mln zł na usuwanie skutków powodzi dla Gminy Marcinowice

 

Nowy wodociąg w Kątkach

Już niedługo popłynie woda przez nowy wodociąg w Kątkach. Po długich negocjacjach Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika z Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Gmina Marcinowice otrzymała bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 80 % kosztów inwestycji. Zadanie ma na celu przebudowę sieci wodociągowej w Kątkach i jest realizowane przez firmę Eko- Wod Sp. z o.o. w Świdnicy, która w procedurze przetargowej zaoferowała najniższą kwotę wykonania zadania ok. 96 tys. zł. Do chwili obecnej mieszkańcy korzystali z ujęcia wody, które jest umiejscowione na gruntach dzierżawionych przez Kombinat Rolny Sp z o.o. w Pszennie. Odbiorcy wody mieszkają w budynkach pozostałych po byłym PGR z częściowo wykupionymi lokalami mieszkalnymi, a częściowo stanowiącymi własność Skarbu Państwa w administracji ANR. Dzierżawca poinformował mieszkańców o bardzo złym stanie technicznym istniejącej sieci wodociągowej i poprosił o poczynienie starań prowadzących do wpięcia się w istniejący wodociąg gminny. Kierując się dobrem mieszkańców gminy, jednocześnie najemców lokali mieszkalnych ANR i byłych pracowników PGR Wójt Gminy Marcinowice podjął działania projektowe i umożliwił wpięcie mieszkańców tych nieruchomości do funkcjonującej na terenie gminy sieci wodociągowej. Na wymianę istniejącej sieci pozyskał środki finansowe z Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania zadania do 15 września br.

 

Więcej: Nowy wodociąg w Kątkach

 

Kolejne porozumienie z powiatem

Po zrealizowaniu remontu drogi Strzelce – Chwałków czas na kolejne inwestycje na drogach powiatowych na terenie Gminy Marcinowice. w dniu 03 września br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marcinowice, na której radni podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji w kwocie 100 tys. zł. do budżetu powiatu świdnickiego. Na mocy trójstronnego porozumienia o współpracy zostanie zrealizowany remont drogi powiatowej 2898D na odcinku Szczepanów – Gola Świdnicka”. Do porozumienia przystąpiły dwa samorządy Powiat Świdnicki jako właściciel drogi, Gmina Marcinowice jako partner partycypujący w kosztach oraz podmiot prywatny Firma Sanbet Fabryka Betonu W.S. Piotrowscy Sp. j. Wartość kosztorysowa wynosi ponad 1 mln zł. Prace zostaną zrealizowanie do 30 listopada br.

 

Unijne pieniądze wpływają już do budżetu gminy.

Gmina Marcinowice otrzymała już zwrot środki unijnych za realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w miejscowości Biała” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt był realizowany od września do grudnia ubiegłego roku. Na początku bieżącego roku został złożony wniosek o płatność. Po pozytywnej weryfikacji i kontroli w terenie Urząd Marszałkowski uruchomił procedurę refundacji. Na konto Urzędu Gminy wpłynęło ponad 240 tys. zł co stanowi 75 % środków kwalifikowanych projektu. Inwestycja obejmowała wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, docieplenie budynku, wymianę instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem. W ramach zadania zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskich w tym: stoły, krzesła meble kuchenne oraz sprzęt AGD. Już od stycznia mieszkańcy Białej korzystali z pięknego obiektu, który stał się wizytówką miejscowości. To nie jedyne środki jakie Gmina Marcinowice otrzyma w ramach refundacji. W tym roku został już zrealizowany projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Śmiałowice i Chwałków. We wrześniu rozpocznie się realizacja przebudowy świetlicy wiejskiej w Mysłakowie. W roku następnym ruszy budowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie. Trwa realizacja pierwszego etapu kanalizowania Gminy Marcinowice, którego zakończenie przewidziano na początek przyszłego roku. Na wszystkie projekty zostały złożone wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014.

 

Więcej: Unijne pieniądze wpływają już do budżetu gminy.

 

Strona 131 z 145

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15.00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice