środa, 19 grudnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Ma wiedzę z przedmiotów przyrodniczych Uczennica oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Marcinowicach Anastazja Lato zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w Bloku Przyrodniczym.
ARiMR zarejestruje KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.
Uczniowie w SKSonTour w Oleśnicy W dniu 23 listopada 2018 r. uczniowie biorący udział w zajęciach sportowych w szkole w Strzelcach w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy  mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej imprezie – SKSonTour.
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Szanowni Państwo,
NEWS:

Uwaga! Zmiany w działalności gospodarczej

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1. W miejsce dotychczasowego formularza Rozpocznie funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpi ona rozrzucone po całej Polsce rejestry zawierające dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą prowadzone obecnie przez urzędy miast i gmin. Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wchodzą w życie z dniem 1 lipca  2011.

Więcej: Uwaga! Zmiany w działalności gospodarczej

 

Nowy chodnik w Gruszewie

W czerwcu b.r.  odbył się odbiór chodnika w miejscowości Gruszów. Chodnik został wykonany od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową aż do posesji Nr 7. Łącznie 80m.  Koszt został pokryty z budżetu Gminy Marcinowice przy czym połowa to środki z Funduszu Sołeckiego, które Rada Sołecka miejscowości Gruszów przeznaczyła na budowę chodnika. Wysokość Funduszu Sołeckiego dla miejscowości wynosiła ok. 7 tyś. zł. Widząc dużą aktywność i zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości Wójt Gminy Marcinowice postanowił zwiększyć kwotę na budowę chodnika i dodał drugie 7 tyś zł ze środków własnych.

 

Akacjowe śpiewanie pod Ślężą

26 czerwca br. już po raz drugi w Kątkach odbyła się impreza pod nazwą: „Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą. Na scenie wystąpiło dwanaście zespołów w tym: Akacjowe Śpiewule, Jarzębina, Polanie, Alebabki, Listek Koniczyny, Cord, Macieje, Kądziołeczka, Niespodzianka, Cicha Woda, Sąsiadeczki i Sobótczańska Biesiada. Łącznie na scenie wystąpiło ok 180 osób. Każdy z zespołów zaprezentował po cztery utwory. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobny upominek. Pomimo, że aura nie należała do najpiękniejszej to nie zabrakło dobrej muzyki, śpiewów i tańców.
Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera zachęcająca wszystkich obecnych do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również dobrego jedzenia. Ogromnym powodzeniem cieszyły się dania kuchni wiejskiej: pierogi, bigos, krokiety czy ciasta domowego wypieku. Głównym organizatorem imprezy był zespół Akacjowe Śpiewule.
Serdecznie zapraszamy do udziału w barwnej imprezie już za rok, a wcześniej w ostatnią niedzielę sierpnia na Dożynki Gminne również w Kątkach.

 

Podziękowania

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik składa najserdeczniejsze podziękowania  Pani Barbarze Zwolak – dyrektorowi Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zebrzydowie za wszystkie lata pracy, za nauczanie i wychowywanie naszych dzieci, za kreowanie postaw i wartości etyczno-moralnych dzieci i młodzieży. Dziękuję nauczycielom i gronu pedagogicznemu, którzy uczestniczyli i wspierali uczniów w trudzie zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Podziękowania kieruję również do pracowników szkoły, którzy dbali o administrację, budynek i pomieszczenia szkolne.

Więcej: Podziękowania

 

Absolutorium

Wójt Gminy Jerzy Guzik otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. Radni obecni  w dniu 30 czerwca br. na IX sesji Rady Gminy Marcinowice jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marcinowice. Na temat udzielenia absolutorium pozytywnie wypowiedziała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Jak zauważono rok 2010 zakończył się doskonałym rezultatem najlepszym w historii gminy. Dochody zostały zrealizowane w 98,6 % tj. 18 069 608,66 zł, natomiast wydatki w 93,8 % tj. 24 554 665,94 zł. W roku 2010r. realizowano kilkadziesiąt inwestycji, przy czym większość z nich zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych. Wójt Gminy Jerzy Guzik podziękował Radnym za udzielenie absolutorium, życząc gminie dalszych sukcesów.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Więcej: INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

 

Rajd rowerowy

W dniach 9-10 czerwca br. w ramach projektu edukacyjnego pn. „Turystyka i bezpieczeństwo na drodze, na wodzie, w górach” odbył się II Rajd Rowerowy Gmin Ślężańskich. Rajd połączony był z wędrówką w góry oraz zajęciami szkoleniowo-rekreacyjnymi nad wodą.
Organizatorami II Rajdu Gmin Ślężańskich byli Szkoła podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Strzelcach oraz Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica w Sobótce i Gimnazjum w Mietkowie.
Współorganizatorami rajdu byli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu i Wrocławiu oraz Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu. W organizacji rajdu pomagały także władze samorządowe Gminy Marcinowice, Miasta i Gminy Sobótka, Gminy Mietków, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa i Sportów Wodnych „Szkwał” z Żarowa.
Przedsięwzięcie patronatem objęli Dolnośląski Kurator Oświaty, Wicewojewoda Dolnośląski, Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich, Stowarzyszenie ŚLĘŻANIE – Lokalna Grupa Działania oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

Więcej: Rajd rowerowy

 

Nielegalne podłączenie wody

Kilka przypadków kradzieży wody wykrył w ostatnim czasie Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o. w Strzelcach.
Woda to produkt, bez którego nie można funkcjonować na co dzień. Każdego dnia zużywamy jej kilkadziesiąt litrów. Różnica polega na tym, że jedni za wodę płacą, inni podłączają się do sieci nielegalnie. Nielegalne korzystanie z usług wodociągowych polega na samowolnym podłączeniu się do sieci wodociągowej i pobieraniu wody bez płacenia za nią lub na podłączeniu się do sieci kanalizacyjnej i odprowadzaniu ścieków bez uiszczania stosownych opłat. Nielegalne jest również odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
Teraz, oprócz regularnych odwiedzin osób odczytujących wskazania wodomierzy, u każdego odbiorcy może niespodziewanie pojawić się pracownik spółki i sprawdzić, czy pobór wody następuje w sposób legalny. Każda udokumentowana kradzież będzie zgłaszana organom ścigania.

Więcej: Nielegalne podłączenie wody

 

Budowa oświetlenia w Marcinowicach i Szczepanowie

Już wkrótce w Szczepanowie i Marcinowicach będzie jaśniej, a to za sprawą rozbudowy oświetlenia ulicznego. Pod koniec kwietnia br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał dwie umowy na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinowice (etap I)”, oraz na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepanów”.
Projekt zakłada w Szczepanowie oświetlenie odcinka drogi krajowej nr 35 między przystankami autobusowymi oraz oświetlenie drogi do cmentarza - w kierunku Goli Świdnickiej. W Marcinowicach natomiast projekt zakłada oświetlenie drogi krajowej nr 35 od skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Piekarską, aż za cmentarz w kierunku Wrocławia oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. J. Tuwima. Na chwilę obecną oświetlenie przy drogach powiatowych jest już wykonane, trwają prace przy drodze krajowej. Inwestycje realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4, Leader. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 190.72,68 zł. Kwota dofinansowania wynosi 124.079 zł. Budowa oświetlenia ulicznego to kolejne realizowane przez Wójta zadanie, w którym dba o bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz pozostałych użytkowników drogi.

Więcej: Budowa oświetlenia w Marcinowicach i Szczepanowie

 

Drogi powodziowe

Trwają inwestycje na drogach gminnych w ramach otrzymanych środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W lutym br. Gmina Marcinowice otrzymała promesą  na kwotę w wysokości 500 tys. zł.
Pierwsza inwestycja realizowana przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. w Strzelcach polega na  odbudowie i modernizacji drogi gminnej dz. nr 302 wraz z odbudową rowu w Wirach. Wartość inwestycji wynosi 278 tys. zł i jest w 100% finansowana ze środków MSWiA. Drugie zadanie realizowane jest przez  Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. i polega na odbudowie i modernizacji drogi gminnej dz. nr 256 w Sadach. Wartość inwestycji wynosi  179 tys. zł z czego 20 % środków pochodzi z budżetu gminy. Termin zakończenia obu zadań wyznaczony został do 15 września br. Na początku lipca zostanie ogłoszony przetarg na trzecie zadanie, które polegać będzie na odbudowie i modernizacji drogi gminnej dz. nr 124 w Chwałkowie. Zadanie to jest również w 100% finansowane ze środków MSW

Więcej: Drogi powodziowe

 

Strona 126 z 146

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15.00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice