piątek, 26 kwietnia 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Uroczyste otwarcie drogi Śmiałowice-Klecin już w najbliższym tygodniu

Trwają ostatnie prace porządkowe na drodze powiatowej Śmiałowice - Klecin, wykonywanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość inwestycji to prawie 3 mln. 348 tys. zł W ramach niej, została przebudowana jezdnia, wykonane zostało odwodnienie i przepusty, powstało ok 2733 m² chodników. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 30%, środki zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy Marcinowice to  900 tys. zł, a pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu. Uroczyste otwarcie drogi zaplanowano na 19 listopada br. na którym to obecność potwierdził Wojewoda Dolnośląski Pan Marek Skorupa.

 

Remont drogi w miejscowości Biała i Chwałków

 

Koleje środki finansowe trafią na nasze drogi. W październiku br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał kolejną umowę z Agencją  Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na remont dróg w miejscowości Chwałków i  Biała. Drogi te są drogami dojazdowymi do budynków będących kiedyś własnością Państwowych Gospodarstw Rolnych. Agencja na w/w drogi przekaże gminie środki finansowe w kwocie 280 tys. zł co stanowi 80% wartości zadania. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.  Zakres robót na obu drogach obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo na drodze w Białej zostanie wykonany przepust oraz oczyszczony i udrożniony fragment rowu. Prace mają być wykonane do końca listopada. Jak wylicza Wójt Gminy Marcinowice – Jerzy Guzik rok 2012r. jest rokiem rekordowym pod względem inwestycji, a zwłaszcza inwestycji drogowych.

 

Więcej: Remont drogi w miejscowości Biała i Chwałków

 

Remont pałacu w Chwałkowie zakończony

Po trwających niespełna trzech miesiącach prac, remont pałacu w Chwałkowie zakończony. Obiekt odzyskał dawną świetlność i blask. Zakres prac obejmował wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, elewację, odwodnienie budynku poprzez wykonanie drenażu, wymiana schodów do piwnicy, remont tarasów i stropów. Całość prac wykonywanych było pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Remont o wartości ok 460 tys. zł w całości został pokryty ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu. Jak podkreśla Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu Panem Andrzejem Jamrozikiem udało się wspólnie uratować przepiękny zabytek, który będzie kolejną perełką na terenie naszej gminy. W samym Chwałkowie w ostatnich miesiącach oddano do użytku nową świetlicę, oświetlenie uliczne, drogi asfaltowe, chodnik, których budowa była realizowana z budżetu gminy i środków zewnętrznych.To jeszcze nie koniec zadań realizowanych wspólnie z agencją. W październiku br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał kolejną umowę z Agencją  Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na udzielenie bezzwrotnej pomocy na remont dróg w Chwałkowie i w Białej. Galeria zdjęć...

 

Place zabaw dla najmłodszych

Kolejny wniosek na zakupu wyposażenia na place zabaw otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych. We wrześniu Gmina Marcinowice złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia na place zabaw w  miejscowościach Gruszów i Krasków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  działanie  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, w ramach którego w przeciągu ostatnich lat pozyskała już blisko 100 tys. zł. Projekt, który został złożony otrzymał już pozytywną ocenę Rady stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” i zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem dalszej oceny.  Całkowita wartość projektu to kwota ponad 20 tys. zł natomiast dofinansowanie to ponad 13 tys. zł. Za tą kwotę istniejące już w tych miejscowościach place zabaw zostaną doposażone w dodatkowe elementy.

 

Więcej: Place zabaw dla najmłodszych

 

"Mieszkam na wsi”

Zapraszamy do obejrzenia programu „Mieszkam na wsi” reportaż autorstwa Jadwigi Jarzębowicz powstał w Mysłakowie. Celem programu „Mieszkam na wsi” jest pokazywanie pozytywnych zmian, do których doszło w ostatnich latach m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy PROW.

ZOBACZ REPORTAŻ

 

10 lat Tetmajera w Marcinowicach

31 października 2012 r.  w Zespole Szkół w Marcinowicach odbyła się uroczystość związana z 10. rocznicą nadania Publicznemu Gimnazjum w Marcinowicach imienia K. Przerwy – Tetmajera.  Obchody zaszczycili m.in. wójt gminy – Jerzy Guzik, starosta świdnicki – Zygmunt Worsa, dyrektorzy szkół z terenu gminy Marcinowice, radni oraz delegacja nauczycieli z zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 2 im. K. Przerwy – Tetmajera w Ludźmierzu a także sponsorzy.
Podczas części oficjalnej dyrektor Zespołu Szkół pan K. Miś przedstawił historię placówki, jej osiągnięcia, wskazał na wagę posiadania patrona wyznaczającego kierunki w pracy szkoły. W części artystycznej uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny  pt. „Tryptyk miłosny” obrazujący uczucia patrona szkoły do ojczyzny, Tatr i kobiet.

Więcej: 10 lat Tetmajera w Marcinowicach

 

Kolejny "Orlik" w Gminie Marcinowice już otwarty

W niedzielę, 4 listopada br. w Szczepanowie uroczyście otwarto drugi w Gminie Marcinowice kompleks boisk wybudowany w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz, Poseł na Sejm RP Izabela Mrzygłocka oraz Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Senator Wiesław Kilian, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Elżbieta Gaszyńska, przedstawiciele władz powiatu Starosta Zygmunt Worsa I Etatowy Członek Zarządu Sabina Cebula   oraz gminy Świdnica Sekretarz Jadwiga Generowicz, Dyrektorzy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice, pracownicy Urzędu Gminy , sołtys wsi Szczepanów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również samorządowcy z sąsiednich gmin, dyrektorzy szkół, działacze sportowi m.in. sponsor LKS Gola Świdnicka Jan Hydzik. W imieniu mieszkańców Szczepanowa  podziękowania  władzom gminy złożyła Sołtys Wsi Szczepanów Urszula Tymińska. Radny i mieszkaniec Szczepanowa Andrzej Matusiewicz wraz z małżonką złożył podziękowania na ręce Wójta Jerzego Guzika wręczając bukiet kwiatów i pióro z życzeniami, aby służyło do podpisu jeszcze wielu inwestycji realizowanych w Gminie Marcinowice, a życząc dobrych wyników przekazał Pani Sołtys sprzęt sportowy. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach, prezentując program  specjalnie przygotowany na uroczystość otwarcia. Poświęcenia nowo wybudowanego obiektu dokonał Ks. Grzegorz Ławniczak. Pierwszy strzał na bramkę oddał Marszałek Włodzimierz Chlebosz, a po zaciętej walce obronił go Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik. Wszyscy uczestnicy uroczystości podziwiając rozgrywany mecz przez młodych sportowców, częstowali się gorącym poczęstunkiem i  wypiekami przygotowanymi przez mieszkańców. Goście zostali wspaniale ugoszczeni przez mieszkańców na świetlicy wiejskiej, gdzie mogli porozmawiać o dalszych planach inwestycyjnych gminy i środkach finansowych na ich realizacje.

Więcej: Kolejny "Orlik" w Gminie Marcinowice już otwarty

 

Uwaga Mieszkańcy Gminy Marcinowice !

Uwaga Mieszkańcy Gminy Marcinowice !

W związku wejściem w życie przepisów w sprawie zorganizowania przez gminy nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który ma zacząć funkcjonować od 1 lipca 2013r., jednym z obowiązków nałożonych na gminy jest ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych składowanych na składowiskach odpadów. Biorąc pod uwagę fakt, iż zorganizowanie typowej selektywnej zbiórki tych odpadów i przekazywanie ich do specjalistycznych kompostowni jest bardzo kosztowne, podjęliśmy decyzję o wypełnieniu wyżej wymienionego obowiązku w sposób pozwalający zmniejszyć koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Mianowicie zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości z zabudową jednorodzinną, wielorodzinną i zagrodową do zakładania przydomowych kompostowników. Przedmiotowy obowiązek wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice, który jest aktem prawa miejscowego. Dzięki przydomowym kompostownikom, które również są formą selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych,  uda nam się uniknąć dodatkowych kosztów funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a tym samym ustrzec Państwa od płacenia wyższych opłat za odpady komunalne.

Więcej: Uwaga Mieszkańcy Gminy Marcinowice !

 

Wniosek o dofinansowanie złożony

W ostatnich dniach września Gmina Marcinowice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 111725 D” ( ul.Sportowa i ul.Okrężna w Marcinowicach) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt inwestycji to kwota ponad 900 tys. zł. Obecnie droga ta posiada różnorodną nawierzchnię, od gruntowej, poprzez kostkę kamienną, do nawierzchni asfaltowej. Wykonane prace przyczynią się do zwiększenia płynności ruchu, poprzez ujednolicenie nawierzchni i podniesienie jej jakości. Planowane zmiany polegające na wykonaniu  chodnika i jednocześnie odseparowanie ruchu pieszego od pojazdów mechanicznych zapewnią bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym. Celem przebudowy jest przede wszystkim zapewnienie łatwego i bezpiecznego dostępu do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów o charakterze rekreacyjno–sportowym, placu zabaw oraz  boiska sportowego z którego korzystają dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum. Złożony wniosek będzie mógł zostać zrealizowany po dokonaniu pozytywnej oceny przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

 

Sesja Rady Gminy Marcinowice

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu 26 października 2012 r.  o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy
przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XXV  SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

Więcej: Sesja Rady Gminy Marcinowice

 

Strona 126 z 158

WYSZUKIWARKA

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Wybory do Europarlamentu

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice