piątek, 18 stycznia 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Jak zagospodarować budynek po byłej szkole podstawowej w Wirach?? [ANKIETA] Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II w Wirach funkcjonowała do dnia 31 sierpnia 2018 r. Od tego czasu trzykondygnacyjny budynek po byłej szkole należący do Gminy Marcinowice stoi pusty.

Uwaga Rolnicy - Zmiana w podatku akcyzowym UWAGA ROLNICY – ZMIANA W PODATKU AKCYZOWYM!
Most w Wirkach po odbiorze W piątek 14 grudnia 2018 r. odebrane zostało następne zrealizowane na terenie gminy Marcinowice zadanie.
Zmiana godzin pracy urzędu - informacja Od dnia 7 stycznia 2019 r. zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Marcinowice
 
NEWS:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Marcinowicach.

W ramach ogłoszonego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Priorytet V Regionalna Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, działanie 5.4 „Zwiększenie efektywności energetycznej” złożyliśmy wniosek o dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Marcinowicach. Wniosek obejmuje  wymianę stolarki okiennej, która realizowana była etapowo od 2009r. do 2012r.  Ponadto w ramach wniosku planujemy wymienić stolarkę drzwiową oraz wymianę grzejników w sali gimnastycznej. Wartość wniosku opiewa na kwotę ok. 230 tys. zł. Jeśli nasz wniosek zakwalifikuje się do dofinansowania pozyskamy ok. 200 tys. zł.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice.

Kolejne środki zewnętrzne trafią do Gminy Marcinowice.  Złożony w ubiegłym roku wniosek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion zakwalifikował się do dofinansowania. Jeszcze w tym miesiącu zostanie podpisana umowa na dofinansowanie. Jak tłumaczy Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności na terenie naszej gminy poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

Projekt zakłada zakup 110 laptopów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu. W ramach wniosku przewidziane są również szkolenia. Grupą docelową projektu będą: świetlice gminne, biblioteka oraz gospodarstwa domowe spełniające określone kryteria m.in.: dzieci i młodzieży ucząca się z rodzi w trudnej sytuacji materialnej, dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osoby z grupy 50+ spełniający kryteria dochodowe. Dzięki szkoleniom i dostarczeniu sprzętu komputerowego osoby te zyskają umiejętność obsługi komputera, pozwalając w pełni uczestniczyć w nowoczesnym społeczeństwie, poprzez umiejętność skorzystania z informacji. Wartość wniosku opiewa na kwotę 766 tys. zł i  w 100% będzie realizowany ze środków zewnętrznych. Zakup pierwszych komputerów planowany jest na początku lipca br.

 

1 % podatku dla ILONY

 

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska otrzymała środki na realizację projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Dotacja pochodzi ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Wartość projektu: 2 999 994,00 zł

Wartość dotacji: 90%, tj. 2 699 994,60 zł

Termin realizacji projektu: lata 2013-2015

Więcej: Aglomeracja Wałbrzyska

 

Tradycje Stołu Wielkanocnego 2014

Już po raz dziesiąty w Palmową Niedzielę 13 kwietnia 2014 roku w Marcinowicach odbyły się Tradycje Stołu Wielkanocnego. Na hali sportowej zaprezentował się  32 stoły. W gronie znakomitych gości znaleźli się Ks. Zbigniew Chromy Z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Świdnickiej,  Ks. Marian Lewandowski Proboszcz Parafii Śmiałowice, Ks. Grzegorz Ławniczak Proboszcz Parafii Strzelce, Ks. Waldemar Pytel Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej. Zaproszenie przyjęły również Posłanki na Sejm RP: Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Poseł Halina Szymiec-Raczyńska, Poseł Anna Zalewska, Poseł Teresa Świło. Wśród zaproszonych gości obecni byli również Senator RP Wiesław Kilian, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz, Starosta Powiatu Łowickiego Krzysztof Figat, Prezydent Miasta Świdnica Wojciech Murdzek wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Joanną Gadzińska, Wicestarosta Pani Alicja Synowska, Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Świdnicy Sabina Cebula, skarbnik Gminy Dzierżoniów Agnieszka Hul, Sekretarz Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Ryszard Czerwiński, Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Kierownik Oddziału  Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy Bogdan Sucharski, Z-ca kierownika Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem ANR w Świdnicy Krzysztof Bieganowski, Redaktor Naczelny Wiadomości Dolnośląskich Ewa Schröder, Członek Rady Naczelnej PSL w Warszawie Tadeusz Jakubowski, Radni Powiatu Świdnickiego, Radni Gminy Marcinowice, Sołtysi Gminy Marcinowice, Prezesi  Stowarzyszeń, Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy i Kierownicy podległych jednostek działających na terenie Powiatu Świdnickiego i  Gminy Marcinowice. Uroczystość otworzył Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wraz ze Starostą Świdnickim Zygmuntem Worsą. //Zapraszamy do galerii zdjęć//

Więcej: Tradycje Stołu Wielkanocnego 2014

 

Bezpłatna Mammografia

 

By żyło się czyściej i wygodniej, czyli o kanalizacji w gminie Marcinowice

9 kwietnia w Publicznym Gimnazjum im. K. Przerwy – Tetmajera odbyła się prezentacja projektu Kanalizowanie Gminy Marcinowice  pod hasłem „Kanalizacja - podziemne miasto”.
Uczniowie gimnazjum pod opieką p. Edyty Migo przedstawili zagadnienia związane z kanalizacją naszej gminy podjętą kilka lat temu przez obecnego wójta gminy – Pana Jerzego Guzika.
Ciekawe prezentacje multimedialne, scenki rodzajowe przeplatane piosenkami ukazały zebranym historię gospodarki wodnej na świecie, w Polsce oraz w naszej gminie. Na zakończenie apelu uczestnicy wysłuchali bajki ekologicznej tematycznie związanej z poszanowaniem środowiska wodnego.
Po występach głos zabrał dyrektor Zespołu  Szkół  - p. Kazimierz Miś, który  podziękował uczniom i ich opiekunce za przygotowanie ciekawego i pouczającego apelu. Z kolei wójt gminy  -  Jerzy Guzik podkreślił wagę poruszanego problemu, wskazał na korzyści płynące z cywilizowanego pozbywania się ścieków, zwłaszcza na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców gminy Marcinowice oraz związek z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym naszych miejscowości w postaci budowy zbiornika retencyjnego.  Pan wójt mówił też o kosztach takiego przedsięwzięcia ponoszonych przez gminę, środkach unijnych pozyskanych na ten cel.
Po apelu uczniowie  na gorąco komentowali prezentację projektu oraz wystąpienie wójta gminy chwaląc pomysł  i wykonanie działania,  który dotyczy miejsca ich zamieszkania. Podobne zdanie mieli też zaproszeni goście Ewa Fiedler- Łeńska, Bożena Lema oraz Danuta Maślany. Zapraszamy do galerii zdjęć

 

Konkurs ofert

Wójt Gminy Marcinowice
ogłasza otwarty konkurs ofert
NA REALIZACJĘ WYMIENIONYCH NIŻEJ ZADAŃ
W 2014R.

Działalność charytatywna

 

Drogi transportu rolnego

Już po raz kolejny nasza gmina sięgnęła po środki finansowe na odbudowę dróg transportu rolnego. W ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego zostaną wykonane trzy drogi o łącznej długości ok. 3 km. Zadania zakwalifikowane do dofinansowania to droga w Goli Świdnickiej, droga Gruszów – Stefanowice oraz droga Strzelce - Chwałków. Łączna wartość zadań opiewa na kwotę ponad 800 tys. zł, z czego dofinansowanie będzie w wysokości ok. 660 tys.  zł. W ubiegłym roku w ramach tych środków wykonane zostały drogi w Goli Świdnickiej oraz w Tworzyjanowie.

 

Dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” w Marcinowicach

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik  na początku kwietnia br. podpisał umowę na podstawie, której z budżetu Województwa Dolnośląskiego zostanie udzielona dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014r. Dotacja w kwocie 20.000,00 zł przeznaczona będzie dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w rodzinie „Jasny Horyzonty”. Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez wszelkie możliwe formy rozpowszechniania i promowania trzeźwego stylu życia, zwiększenia świadomości o skutkach nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków chemicznych. Stowarzyszenie udziela pomocy, wsparcia, informacji i konsultacji specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i współuzależnieni. Z pozyskanych środków zostanie doposażony lokal Stowarzyszenia, który mieści się w świetlicy w Mysłakowie, zakupione zostaną książki, ulotki na temat uzależnień. Zorganizowany będzie festyn promujący trzeźwy styl życia. W ramach pozyskanych środków przeprowadzone zostaną warsztaty na temat uzależnień.

 

Strona 101 z 148

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice