wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka

Wybory samorządowe 2018

Ogłoszenie naboru do korpusu urzędników wyborczych

Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 61 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego


INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Marcinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r.zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
UWAGA zgłaszanie kandydatów na radnych do 17.09.2018. do godz. 24:00

UCHWAŁA NR XLIII/270/18 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Marcinowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XLIV/274/18 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Marcinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

Oświadczenie dla pełnomocnika komitetu wyborczego

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady

LISTA POPARCIA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

OŚWIADCZENIE KANDYDATA — OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM

Obwieszczenie o okręgach wyborczych i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja o miejscach przeznaczonych do plakatowania

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE - WÓJT

Zgłoszenie kandydata na Wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Marcinowicach

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO w Gminie Marcinowice

ZPOW-571-33-18-dot. członkostwa w komisji obwodowej rodziny kandydata

ZPOW-571-19-17-pełnomocnik, os.upoważniona w składach komisji

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Marcinowicach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 września 2018r. - Informacja o obwodach 

Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych

Informacja o dodatkowym losowaniu w obwodowych komisjach wyborczych

Informacja o losowaniu numerów

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Marcinowicach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Marcinowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Marcinowicach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Marcinowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zawiadomienie o sprawdzeniu spisu wyborców

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY MARCINOWICE

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Marcinowicach z dnia 22 października 2018r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r.

 

W związku z informacjami docierającymi do Gminnej Komisji Wyborczej oraz Urzędu Gminy o wprowadzaniu w błąd wyborców z terenu Gminy Marcinowice, informujemy że na podstawie  art. 427 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów. W związku z powyższym złożenie podpisu na liście poparcia kandydata na radnego nie stanowi zobowiązania do oddania głosu w wyborach.

Więcej informacji na stronie http://pkw.gov.pl/

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice